Utmaningen

En stor svensk modekoncern hade beställt en plattform för att snabbt kunna rulla ut online-försäljning på fler marknader. Plattformen byggde på standardmjukvara och anpassades av ett stort internationellt konsultbolag för varje ny marknad. Från att ha varit ett verktyg för snabb expansion på ett fåtal marknader ville kunden nu även använda plattformen för långsiktig expansion, fortlöpande online-försäljning och verksamhetsutveckling av online-försäljningen på befintliga och nya marknader. Utmaningen fanns således både i hastigheten och komplexiteten. Kunden ville däför ha experthjälp med att organisera kravhanteringen och dess processer ur ett beställarperspektiv.

Resan
Resultatet

Utmaningen

När Inera kontaktade oss visste de redan att den befintliga strukturen inte räckte till för att förverkliga den nya arkitekturen. På önskelistan fanns etableringen av ett ICC samt snabb realisering av tillämpningar. Vi fick uppdraget att leda transformationen och uppbyggnaden av ICC som skulle klara av dessa, och framtida, utmaningar.

Resan
Resultatet

Utmaningen

En större myndighet skulle omorganiseras. Efter att ha varit uppdelade i en myndighet per län skulle en nationell myndighet skapas. Inom ramen för detta startades ett stort initiativ, eftersom förändringen skulle komma att påverka många olika delar av verksamheten och därmed många system. Ett av projekten rörde hantering av olika behörigheter. Från att ha hanterats olika i olika delar av landet, skulle en gemensam process och organisation för detta tas fram. I detta uppdrag låg också att införa och vidareutveckla myndighetens IAM-system (Identity Access Management) som skulle realisera mycket av arbetet i processen. Den stora utmaningen låg i att få olika delar av verksamheten att enas om en gemensam process. Att utforma och prioritera kraven på ett sådant sätt att den nya processen stöddes, att säkerhetskraven uppfylldes med hög användbarhet i en komplex miljö.

Resan
Resultatet

Utmaningen

En större kund hade behov av att få bättre kontroll över de digitala tillgångar som de använder i sin verksamhet. En digital tillgång kan vara vad som helst i binär form och som har rättigheter avseende användning. Vanliga exempel är bilder, filmer och musik. Det uttryck som brukar användas för detta område är Digital Asset Management (DAM). DAM-system har vanligen funktionalitet för att ta emot, spara, strukturera, organisera, samt distribuera digitala tillgångar till andra system. De kan också t ex ha funktionalitet för att kontrollera att tillgångarna används på ett sätt som överensstämmer med rättigheterna.

Kunden hade flera lokala DAM-system, men inget var lämpat att skalas upp och bli centralt. Av den anledningen initierades en upphandling av ett nytt DAM. Upphandlingen omfattade dels själva produkten, men även implementation av den samt drift. Utöver de rent IT-tekniska aspekterna innebar införandet en betydande förändring av verksamhetsprocesserna.

Resan

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär